Thầy Tuấn Ngọc chuyển thể các Tài Liệu Quý Báo cùa Phật Giáo Hòa Hảo thành dạng Audio để xây dựng website www.PhatGiaoHoaHao.vn nhằm chia sẻ con đường đạo học đến những người có duyên lành.

Chân thành cảm ơn quý Đồng Đạo ủng hộ công việc của Thầy Tuấn Ngọc!

Nam mô Cồ Đàm Phật Đà!